Pieśni do św. Antoniego


A

Antoni, Patronie Ty nasz,

Antoni, Patronie Ty nasz, broń, ratuj, błogosław nas!
Antoni, Patronie Ty nasz, broń, ratuj, błogosław nas!
Antoni, Patronie Ty nasz, broń, ratuj, błogosław nas!

Antoni, rzeczy zgubionych Patronie

Antoni, rzeczy zgubionych Patronie,
Pomocy ludziom w życiu i przy zgonie!
Doznają smutni, ubodzy, kaleki
Twojej opieki, Twojej opieki

Zebrani na cześć Boską w tym kościele
Wierni, Twojego Imienia czciciele,
Pokornie Boga przez Ciebie prosimy,
Niech nie zginiemy, niech nie zginiemy.

Grzechy największą szkodę ludziom czynią,
Pycha jest wszelkich występków mistrzynią,
Ty nam cnót Boskich dając piękne wzory,
Uczysz pokory, uczysz pokory.

Lubo męczeńską śmiercią umrzeć chciałeś,
Lecz się do woli Boskiej stosowałeś,
Znając, że milsze Bogu posłuszeństwo
Jest nad męczeństwo, jest nad męczeństwo.

Z przykładów twoich niezawodna droga,
Jak mamy szukać i jak znaleźć Boga,
Jak łączyć wiarę z nadzieją, z miłością
I z cierpliwością, i z cierpliwością.

Kto się pod Twoją ucieka obronę,
Znajduje rzeczy zgubione, skradzione.
Na Twe zasługi Bóg ma wielkie względy,
Stąd słyniesz wszędy, stąd słyniesz wszędy.

Przyczyną Twoją u Boga skuteczną,
Zjednaj nam w Boskiej służbie chęć stateczną.
Uproś nam pokój, zdrowie, dobre imię,
Duszy zbawienie, duszy zbawienie.

Antoni Święty wielką chwałą

Antoni, Święty, wielką chwałą
Na całym świecie możny czcią,
U stóp Twych klęka parafia cała,
Racz ją opieką wspierać swą.

Nasz kościół, w którym Tyś Patronem,
U Twych Relikwii modły śle,
Nad ludem Tobie powierzonym,
Roztocz łaskawie dłonie Swe.

Sterniku nasz na życia morzu,
Ojczyzny okręt kieruj wzwyż,
By pośród sztormu i bezdroży,
Kotwicą był Chrystusa Krzyż.

B

Bądź pozdrowiony cudowny Patronie

(mel. Serdeczna Matko)
Bądź pozdrowiony cudowny Patronie
Antoni, Święty, którego obronie
Z ufnością wielką dziś się polecamy,
W potrzebach naszych pomocy wzywamy.

Za Twą przyczyną chorzy doznawali
Ulgi w chorobie, umarli wstawali,
Głosząc Twe cuda i łaski bez miary,
Z wdzięcznością kładli na ołtarze dary.

I opętani od czarta srogiego,
Gdy ich stawiono u ołtarza Twego,
Twej wielowładnej doznali pomocy,
Zostali wolni od czartowskiej mocy.

A więc, do Ciebie z ufnością wołamy:
Ty nasz Patronie, przyczyń się za nami!
Uproś nam wszystkim grzechów odpuszczenie,
Pociechy w smutku i duszy zbawienie.

Tyś opiekunem, bratem, przyjacielem,
Tyś przewodnikiem i nauczycielem
Niech z Twą pomocą, pewni Twej opieki
Idziemy śmiało w świat Boży daleki

Wyproś pokorę, czystość sercu memu
Niech zawsze służę wiernie Panu memu
Prowadź mnie drogą co wiedzie do nieba
Naucz jak walczyć i zwyciężać trzeba.

Błogosławiony bądź święty Antoni za Twoją pokorę niebiańską,

Błogosławiony bądź święty Antoni za Twoją pokorę niebiańską,
Wybawiaj, ratuj z orzechowej topieli
Ubogą Twą brać Franciszkańską.
Wpatrzeni w Twą postać jasną, świetlaną,
W melodię cnót Twoich wsłuchani,
Pragniemy iść drogą przez Cię wskazaną,
By dojść, gdzie są już zbawieni.

Pomóż stać z męskim wytrwaniem wśród burzy
I szukać ratunku w błękitach,
Wszystko celowi wiecznemu niech służy,
Żyć zawsze w pokory zachwytach.
Przejmij poznaniem nędz naszych i zbrodni,
Daj zapomnienie krzywd ludzkiej winy,
Uproś łzy żalu, by stali się godni,
Co pragną swe zmazać przewiny.

C

Chcesz znać co może Święty Antoni

Chcesz znać, co może Święty Antoni
w zgonie, nieszczęściu i od zła broni,
Szatan ucieka, trądy znikają,
Chorzy obłożnie z łoża powstają.

Słucha go morze, rzecz swą zagubioną
Znajdziesz i siły, wolność straconą,
Wszystko, gdy prosisz, wnet ci się zdarzy,
Znają to dobrze młodzi i starzy.

Nie ma potrzeby ani niedoli,
Niebezpieczeństwa o to co boli,
Co chcesz otrzymać, któż to wysłowi,
Gdy cała Padwa wciąż o tem mówi.
Wszystko, gdy prosisz, wnet ci się zdarzy,
Znają to dobrze młodzi i starzy.

Chlubo Padewska

1.Chlubo Padewska i ludów Patronie,
Słynny cudami po każdej krainie!
I my z ufnością wołamy dziś wraz:
Święty Antoni racz wspierać też nas!

2.Jeżeli z ufnością kto spieszy do Ciebie,
Jednasz mu łaskę u Boga w potrzebie,
Idąc z pomocą każdemu na czas:
Święty Antoni racz wspierać też nas!

3. Swoich czcicieli wspomagasz, ratujesz,
Nad ich niedolą się zawsze litujesz
Pośród nas również czcicieli swych masz
Święty Antoni racz wspierać też nas / 2x

4.Żeglarz w przygodach swych morskich strwożony,
Woła pomocy Twej - pewien obrony;
Cichnie wnet burza, choć szumi jak las:
Święty Antoni racz wspierać też nas!

5.Słabość, kalectwo, nienawiść złowroga
Znika: śmierć nawet nie oprze się sroga,
Kiedyktokolwiek Cię wezwie choć raz:
Święty Antoni racz wspierać też nas!

6.Biednym nędzarzom, proszącym o wsparcie,
Smutnym sierotom tak zawsze otwarcie
Spieszysz z pomocnym ratunkiem nie raz:
Święty Antoni racz wspierać też nas!

Chlubo Zakonu Franciszkańskiego

1.Chlubo Zakonu Franciszkańskiego,
Głośny cudami po całym świecie,
Pociecho ludu katolickiego.
Niech nas od złego Twa pomoc broni,
Módl się za nami święty Antoni;

2.Ciebie Dzieciątko Jezus zaszczyca
Odwiedzinami z zakonnej celi,
Pozwala patrzeć w swe Boskie lica
I pieszczotami z Tobą się dzieli.
Radość niebiańską w Twe serce wlewa
I szatą chwały się przyodziewa.

3.Choć czas niedługi w Padwie przeżyłeś,
Choć inna ziemia Ciebie zrodziła,
Z Padwą na zawsze imię złączyłeś
Tam Twoja trumna, tam Twa mogiła.
Tam się pielgrzymi wciąż zewsząd tłoczą
I o ratunek żebrzą ochoczo.

4.Patronem Jesteś rzeczy zgubionych,
Przywracasz wszystkim dobra stracone,
Miliony smutnych i zrozpaczonych
W Tobie skuteczną widzi obronę.
O Cudotwórco Błogosławiony
Daj nam odzyskać Raj utracony.

Chwalmy Boga, imię Jego

1.Chwalmy Boga, imię Jego
I świętego Antoniego,
Który znając los człowieka
Ze swoim ratunkiem czeka.

2.Heroldzie Boga wiecznego
Wysłuchaj i mnie grzesznego,
Bym porzucił złe nałogi,
A ukochał Boże drogi.

3.Witaj nasz Orędowniku,
Drogi boski Pośredniku,
Co wtorek do Ciebie spieszym,
Nie odmawiaj wiernej rzeszy.

4.Jaślanie Cię ukochali
I za Patrona obrali,
Byłeś z nami w latach wojny,
Ochraniaj i w czas spokojny.

Chwalmy Króla niebieskiego

1.Chwalmy Króla niebieskiego,
Który w rękach Antoniego,
Będąc światu pokazuje,
Że się sługom swym daruje.

2.Jezu, dusz ludzkich światłości!
Oświeć nas w Twojej litości,
Który w Antonim cudami
Słyniesz, zmiłuj się nad nami.

3.Ten na morzu żeglującym
Pomoc daje już tonącym,
Do portu ich przyprowadza,
Z niebezpieczeństw wyswobadza.

4.Heretyków przez cudowne
Znaki, cuda niewymowne
Do wiary świętej kieruje,
Dusze Bogu pozyskuje.

5.Zły człowiek, który się naśmiewa
Z świętych cudów - wnet omdlewa,
Lecz po wotum zdrowo wstawa,
Świadectwo o Świętym dawa.

Cześć, chwała Tobie

Cześć, chwała Tobie święty Antoni,
Co i dziś jeszcze na ziemskie błonie
Ojcowską ściągasz dłoń;

Cześć, chwała Tobie święty Antoni,
Twoja modlitwa skutecznie broni
Tych, co wzywają Cię;

Cześć, chwała Tobie, zewsząd pieśń dzwoni
Nuty miłości, święty Antoni
Pocieszaj z nieba, strzeż.

D

Do Ciebie Święty w rajskiej krainie

1.Do Ciebie Święty w rajskiej krainie,
Z padołu płaczu ta prośba płynie.
Do stóp Twych ścieląc swe grzeszne dusze,
Błagamy szczerze w pokorze, skrusze.

2.Ty ją przedstawiasz przed tronem Pana
I nasza prośba jest wysłuchana.
Wie o tym Padwa, Jasło, świat cały,
Wie człek dorosły i dzieciak mały.

3.W dniu, w którym zmarłeś, to Padwa cała:
Zmarł Święty, Święty, Święty - wołała.
Nas nie opuszczaj, drogi, kochany,
Jesteś Patronem Jasła obrany.

E

En gratulemur hodie

En gratulemur hodie
En gratulemur hodie
En gratulemur hodie
Christo regi juncundius
Christo regi juncundius
Christo regi juncundius
In cujus aula gloriae
In cujus aula gloriae
In cujus aula gloriae
Jam jubilat Antonius
Jam jubilat Antonius
Jam jubilat Antonius
Amen.
Amen.
Amen.

G

Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki

1.Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki,
Uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.
Serce się ucisza w modlitwie, ufności,
Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.

2.Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
Serce się ucisza...

3.Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem,
Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
Serce się ucisza...

4.W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
Serce się ucisza...

5.Tak wszyscy od Niego ratunku doznają,
Z radością, wdzięcznością cuda rozgłaszają.
Serce się ucisza...

6.Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała za tę władzę daną Antoniemu.
Serce się ucisza...

J

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego

1. Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,
wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.
2. Morze się ucisza, czarty uciekają,
umarli na nowo do życia wracają.
3. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
z rąk i nóg pojmanych okowy spdają.
4. Kalecy się cieszą ciałą uzdrowieniem,
zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.
5. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy,
i w każdtm nieszczęściu na ratunek spieszy.
6. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
i z padewczykami sławę jego głoszą.
7. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
chwała za tę władzę daną Antoniemu.

Jeżeli szukasz cudów (Si quaeris miracula)

(Wyróżniono najbardziej znane zwrotki)

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego,
Spojrzyj na cały okrąg świata tego.
Poznasz, jak słynie w każdej krainie,
I ciebie Jego ratunek nie minie.
Ref. O, święty Antoni...

Ref.: O święty Antoni!O święty Antoni!
Niech nas przed Bogiem Twoja prośba broni,
Twoja prośba broni.

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary,
Znikną sprzed oczu okropne poczwary;
Tylko pomocy we dnie i w nocy
Prosić nie przestań tego cudotwórcy.
Ref. O, święty Antoni...

3. Jeśli kto w kniei daleko zabłądzi,
Święty Antoni w tym razie nie rządzi;
Tak o nim radzi, iż go nie zdradzi,
Łatwo na drogę prostą wyprowadzi.
Ref. O, święty Antoni...

4. Jeżeli na cię gwałtem nacierają,
Kłopot i troski trapić nie przestają;
Wszak z każdej strony jest doświadczony
Ten pocieszyciel, Antoni wsławiony.
Ref. O święty Antoni...

5. Jeżeli czarci na twą zgubę godzą,
Nęcąc do grzechu, od cnoty odwodzą;
Pierzchnie tyrański najazd szatański,
Gdy im Antoni pokaże krzyż Pański.
Ref. O święty Antoni...

6. Jeżeli ci twarz trąd oszpeci całą,
Do Antoniego wołaj poufale;
A to się ziści, iż cię oczyści,
Świadkami tego będziem oczywiście,
Ref. O Święty Antoni...

7. Jeżeliś z nagła śmiertelnie zachorzał,
Byleś miłością Antoniego gorzał
Wstaniesz tak zdrowy, jakobyś głowy
Boleśnie nie znał, wszak to cud nie nowy.
Ref. O święty Antoni...

8. Jeżeli na cię wodne biją fale,
Poleć twe żagle Antoniemu wcale;
Liczne okręty, w morskie odmęty
Już pogrążone, ratował ten Święty.
Ref. O święty Antoni...

9. Jeżeliś Boga, skarb lub przyjaciela
Utracił; wszakże Antoni tak wiele
Zgub wynajduje, iż nie szkoduje,
Gdy Mu się człowiek szczerze ofiaruje.
Ref. O święty Antoni...

10. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony,
Proś Antoniego do twojej obrony;
Zasadzek wiele unikniesz śmiele,
A On rozproszy twe nieprzyjaciele.
Ref. O, święty Antoni...

11. Jeśli się znajdziesz w ostatniej ptorzebie,
Głód niedostatek ciężko dotkną ciebie:
On i w tej chwili ciebie zasili,
W Nim pokładana ufność cię nie zmyli.
Ref. O, święty Antoni...

12. Z prawowiernego niech kto wzywa ludu,
Czy z tych którego nie doświadcza cudu.
Każdy kto głosi i że odnosi
Skutek łask Jego, gdy z ufnością prosi.
Ref. O święty Antoni...

13. Gdy więc, Antoni, z Bogiem żyjesz w niebie,
Wspólnymi głosy wołamy do CIebie:
"Stawaj w obronie, w życiu i zgonie,
Nie daj mi zginąć, o święty patronie!"
Ref. O, święty Antoni...

14. Niech chwała Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synwi, Duchowi Świętemu,
Zawsze i ninie, na wieki słynie,
Jako w niebieskiej, tak ziemskiej krainie.
Ref. O, święty Antoni...

Już wieczną chwałą promienny

1.Już wieczną chwałą promienny i z cudów słynny na świecie,
Łaskawie usłysz proszących, pobożne spełnij życzenie.
Bogactwa sławę rodową masz za nic wobec Chrystusa,
Marnośćią gardzisz na ziemi, twardego imasz się krzyża.

2.Godziny nocne przepędzasz w głębokiej bogomyślności,
Gorące słychać westchnienia, to Serce z Panem rozmawia.
Niech cześc należna i chwała brzmi Bogu Ojcu wraz z Synem
I z Duchem sprawcą świętości przez wszystkie wieki bez końca.

K

Kapłanie święty, szczodry jałmużniku

1.Kapłanie święty, szczodry jałmużniku
I cudotwórco już za życia wielki.
Dobrodziejstw Bożych chętny pośredniku,
Coś czułym sercem ogarniał ból wszelki.

2.Przyczyną Twoją wesprzyj nasze prośby,
Krzyk trwożnej duszy i ciche serc łkanie,
By żałującym Bóg cofnął kar groźby,
Przyspieszył ulgę, pomoc, zlitowanie.

Klęczymy przed Tobą pokorni

1. Klęczymy przed Tobą pokorni
Patronie nasz Święty Antoni
Twa dobroć wsławiona przez wieki
Przed mrokiem niech serca nam broni

Ref. Święty Antoni dobry bracie
Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)

2. Twa litość tak znana każdemu
Kto wzywa Twej świętej pomocy
Niech płonie nadzieją słonecznie
Wśród burzy dni naszych i nocy

N

Niech Ci będzie cześć i chwała,

Niech Ci będzie cześć i chwała,
Jezu, przedwieczne zbawienie,
Że nas broni Twój Antoni,
Dając w smutku pocieszenie.

Uwielbiony, uwieńczony
Świetnym chwały wieńcem w niebie.
Nas ratuje, nam daruje
Pomoc w najcięższej potrzebie.

Wszystko może, Jezu Boże,
U Ciebie tego przyczyna,
Co całował i piastował
Ciebie, Dobroci jedyna.

Niech Cię skłoni nasz Antoni,
Szczera prośba do litości:
Przy obronie w naszym zgonie,
Daj Twej doznać obecności.

Niech będzie chwała wszędzie
Ojcu, Synowi, Duchowi,
Że świętego Antoniego
Opiekunem nam stanowi.

Nowy Rok schodzi na ziemię

1.Nowy Rok schodzi na ziemię,
Świat w bieli cudnie skrzy,
Na Serafickim zaś niebie
Czarowna gwiazda lśni.
I świateł sieje kaskadę
Roztoczą tęczowych zórz
I bratnie śle pozdrowienie
W chłód ludzkich ciepła dusz.

To cichy "Santo" ów z Padwy,
Seraficzny i dobry brat;
To brat.

2.A dla swych bliźnich współbraci
Najtkliwsze już serce miał
I życia trud im poświęcił,
Dar ducha wielki dał.
Nauczył ich żyć miłością,
Ofiarny znicz Panu nieść
I ponad ziemię tę senną,
Skrzydły się w górę wznieść.
To cichy "Santo" ...

3.Nauczył ich zapomnienia
Na ciernie życiowych dróg,
Piękną ukazał krainę,
Gdzie miłość, prawda, Bóg.
I dzisiaj w wieków odmętach
Słoneczny jawi się brat,
W glorii miłości i chwały
Z podziwem czci go świat.
To cichy "Santo" ...

Nuże dziś nieśmy w śpiewaniu

1. Nuże dziś nieśmy w śpiewaniu
Królowi niebios hymn głośny,
W którego chwały mieszkaniu
Uczczon Antoni radosny.

2. Ten ci Syn wierny Franciszka
Tak wdał się w Ojca swą cnotą,
Jak strumień jasny co błyska
Źródła swojego czystotą.

3. W dal i wszerz wody rozlewa
I schnącym śmiercią z pragnienia,
Rosą niebieską podlewa
I wskrzesza słowem zbawienia.

4. Sławiąc Chrystusa cne rany
Co Seraf Ojcu wycisnął,
Franciszek rozkrzyżowany
W powietrzu przed nim zawisnął.

O

O Antoni, nasz Patronie,

O Antoni, nasz Patronie,
Wielki w niebieskiej koronie!
Dałeś w życiu wzór miłości,
Ratuj nad dziś i w wieczności!
Przybądź ku naszej obronie,
Ty nasz przemożny Patronie!

Najprzód uproś, aby dusza
Miłość czuła do Jezusa,
Jaką serce Twe pałało,
Które więcej nie żądało.
Przybądź ku naszej obronie,
Ty nasz przemożny Patronie!

Tyś w mądrości najcelniejszy,
Przy tym z wszech najpokorniejszy,
Tyś czystości był liliją,
W oczach Boga drogą perłą.
Przybądź ku naszej obronie,
Ty nasz przemożny Patronie!

Uproś dla nas te dwie cnoty,
Najpotrzebniejsze przymioty
Czystość i pokorne myśli,
Byśmy w górny Syon przeszli.
Przybądź ku naszej obronie,
Ty nasz przemożny Patronie!

O, jakżeś uszczęśliwiony

O, jakżeś uszczęśliwiony, że Jezusa w rękach masz
Antoni błogosławiony, Cudotwórco, Ojcze nasz
My przed Tobą tu stajemy- przed Ołtarzem u stóp Twych
I cześć Bogu oddajemy, że łask wiele dał Ci swych

My się Tobie oddajemy, ufni w świętą pomoc Twą
Relikwie ucałujemy byś nas wziął w opiekę Swą
I zjednał nam dary Nieba zasługami modłów swych
Ubogim przysporzył chleba a strapionym pociech Twych

Niech wielbiony od nas będzie, miłosierny Bóg i Pan
Jezus Chrystus zawsze, wszędzie dla miłości Swoich Ran
Który Słudze Antoniemu mocy Swojej cuda dał
Aby kto westchnie do Niego, upragnioną pomoc miał

O prześliczna lilio czysta


1. O prześliczna lilio czysta,
Łaską Bożą promienista,
Ciebie Kocham z całej siły,
Antoni miły. Amen

2. W ręku Twoim wszystkie dary,
Cudów Twoich nie ma miary,
Pomoc na tej łez dolinie,
Z Ciebie mi płynie.

3. W Tobie wszystkich pociech zdroje,
W Tobie ufa serce moje,
W każdym smutku i potrzebie,
Wołam do Ciebie.

4. W gorzkiej doli gdy łzy leję,
W Tobie tylko mam nadzieję,
Ciebie kocham, w Ciebie wierzę,
Ślepo i szczerze.

5. Gdy do Ciebie modły wznoszę,
Nigdy próżno Cię nie proszę,
Gdy w boleści serce kona,
W obie obrona.

6. O nadziejo moja droga,
Gdy nie dojdzie głos do Boga,
Gdy go nikt nie słyszy w niebie,
Dojdzie do Ciebie.

7. Na ciernistej życia drodze,
Kiedym patrzał w serca trwodze,
Tyś mnie wyrwał z grzechu toni,
Słodki Antoni.

8. W twardej doli mego życia,
Tyś mi patron od powicia,
Co dobrego jeśli zrobię,
Winienem Tobie.

9. Czegoż więcej mi potrzeba?
Choć nędz pełna ta łez gleba,
W sercu noszę Twoje imię,
Tyś zawsze przy mnie.

10. O pociecho ludzi droga,
Kto ma Ciebie - ten ma Boga.
Kto jest pewien Twej obrony,
Będzie zbawiony.

11. Pełne skarbów Twoje dłonie,
Bóg spoczywa na Twoim łonie,
O Ty rajska Lilio czysta!
Proś za nas Chrysta! Amen.

O wielki nasz Święty

Ref.: O wielki nasz święty Antoni Padewski,
Co w życiu jaśniałeś wielkimi cudami,
Do Ciebie my dzisiaj Doktorze Niebieski
Przez nasze modlitwy pokornie wołamy.

1.Uproś nam w niebie u Bożego Tronu
Łaski potrzebne wśród szczęścia i gromów.
Ref.:...

2.Daj znosić mężnie najmniejszą zawiłość,
Pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość.
Ref.:...

3.Niech wszyscy ludzie Lad Boży uznają,
Niechaj cześć Bożą z wdzięcznością śpiewają.
Ref.:...

Otrzyj już łzy

1. Otrzyj już łzy, rozjaśnij twarz
Bo niezawodną, pomoc masz

Ref. Wybawi cię Święty Antoni
Od nagłych nieszczęść, życiowych kraks
Bo On u Boga jest ulubionym
Hojnym szafarzem Bożych łask

2. On kroki twe skieruje sam
Do zagubionych szczęścia bram
Do trudnych spraw, do kluczy pęk
Z szaroty dni wywabi wdzięk

Ozdobo Padewska

1. Ozdobo Padewska, Patronie ludów,
Sławny na cały świat dla licznych cudów.
Z serc wszystkich ten okrzyk wyrywa się;
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

2. Ktokolwiek z ufnością westchnie do Ciebie,
Ty jednasz łaskę mu u Boga w niebie.
Szafarzem Bóg swoim uczynił Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

3. W przygodach swych morskich żeglarz strwożony,
Do Ciebie zwraca się pewien obrony.
Na głos Twój i burza ucisza się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

4. Słabości, kalectwa, nienawiść wroga
Znika na prośbę Twą nawet śmierć sroga.
Nie płacze w boleści, kto wzywa Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

5. Ubogi o wsparcie pokornie prosi,
Strapiony ręce swe do Ciebie podnosi.
Sierota w swym smutku biegnie do Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

6. Wspomagasz w potrzebach czcicieli swoich,
Wysłuchaj, proszę Cię, i modłów moich.
Niech ciężar w mym sercu umniejszy się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

7. Jeżeli gniew Pański siec mnie zamierza,
Ach, przeproś, błagam Cię, Pana przymierza;
Niech grzechy przebaczy, zlituje się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie!

P

Piastunie Boga błogosławiony

1.Piastunie Boga błogosławiony,
Antoni święty, bądź pochwalony!
Do Ciebie woła lud czcią przejęty:
Módl się za nami, Antoni święty!

2.Jak światło dzienne, jak promień słońca,
Ty świat ogarniasz z końca do końca.
Łagodzisz bóle i trud rozliczny,
Pociecho nasza, Antoni śliczny!

3.Gdzie nędza, boleść, gdzie łzy i trwoga,
Tam zawsze jesteś posłańcem Boga.
O litościwy i miłosierny,
Szafarz Boski, Antoni wierny!

Pochodnio wiary

Pochodnio wiary, pracowniku Pański,
Coś walczył z grzechem i fałszem, i brudem,
Tchnieniem niebiańskim niszczył jad szatański,
Co się nie cofał przed pracą i trudem.
Święty Antoni, kwieciem Boga zwany,
Rozpal w mym sercu żar miłości Pana,
Użycz sił, męstwa, bym pracy oddany,
Szukał świętości od dni życia rana.

S

Si quaeris miracula

1.Si quaeris miracula
mors error calamitas
daemon lepra fugiunt
aegri surgunt sani.

Ref.:
Cedunt mare vincula
Membra resque perditas
Petunt et accipiunt
Juvenes et cani.

2.Pereunt pericula
cessat et necessitas
narrent hi qui sentient
dicat Paduani
Ref.

3.Gloria
Patri et Filio
et Spiritui
Sancto.
Ref.

Smutno na świecie

1.Smutno na świecie, smutno w tej dobie,
Gdzie wielu myśli tylko o sobie.
Nędza jak widmo wszędzie się snuje,
A któż ją wspiera, któż, z nią współczuje?
O, Ty się zlituj święty Antoni,
Niech nikt daremnie swych łez nie roni.
Swych łez nie roni.

2.Smutno na świecie, grzech swe nasiona
Sieje po ludziach wnętrznych zagonach,
Złowrogie zielsko szerzy się wszędzie,
Ludzie pytają: co dalej będzie?
Święty Antoni spójrz z wysokości,
Odwróć grzeszników od niecnych złości.

3.Smutno na świecie, nawet cnotliwi
W służbie Jezusa są tak leniwi,
Tylko wygoda, tylko pieszczoty,
Bez ofiar nabyć chcieliby cnoty;
Święty Antoni wzbudź te zapały,
Co by na wąskie ścieżki nas rwały.

4.Smutno na świecie i Zakon Trzeci
Nie tak jak winien pokutą świeci,
Ani nie płonie gorliwość święta
Co rwie i targa przyziemne pęta;
Święty Antoni Tyś brat, Obrońca,
Prowadź na nędznych w górę, do słońca!

Ś

Święty Antoni, bracie nasz

1. Święty Antoni, bracie nasz,
żyłeś cichy i ubogi,
A nieraz bose stopy swe
o głaz raniłeś wśród drogi,
o ciernie ostre, kolące.

2. Święty Antoni, bracie nasz,
zszedłeś miasta, różne wioski,
Widziałeś biedę ludzkich serc,
ludzkie więc znałeś Ty troski
i wszelkie ludzkie cierpienia.

3. Święty Antoni, bracie nasz,
cuda działasz Ty po świecie,
Kruszysz w więzieniach oków stal,
Karmisz zgłodniałe wciąż dzieci
i leczysz chorych cudownie.

Święty Antoni, cudotwórco Boży,

1. Święty Antoni, cudotwórco Boży,
Ja Ciebie wzywam, gdy serce się trwoży,
Gdy moją duszę tęsknota napadnie,
Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie.

2. Kiedy do pracy jestem zniechęcony,
Gdy jestem smutny albo zrozpaczony,
Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie,
Ty się litujesz, dajesz posłuchanie.

3. Gdy przyjdą myśli tak czarne jak mara,
Gdy w sercu, zda się, wygasła już wiara,
Ty nie opuszczasz grzesznika nędznego,
Ty prosisz za nim Zbawcę łaskawego.

4. I kiedy dla mnie nic nie ma uroku,
I gdy sam czuję się na każdym kroku,
Gdy przyjaciele już o mnie zapomną,
Ty nie zapomnisz, masz litość nade mną.

5. Kiedy od ludzi serce już zranione,
Gdy z ich przyczyny ono zakrwawione,
Wtedy pociechy balsam w nie wlewasz,
Do przebaczenia bliźnim wzywasz.

6. Więc Cię dziś błagam, o święty Patronie,
Niech znów miłością serce me zapłonie.
Niech mi się wszystko czarnem nie wydaje,
Twój niech mi przykład przed oczyma staje.

7. Ty bądź mi ojcem, bratem, przyjacielem,
Ty przewodnikiem i nauczycielem,
Niech się nie lękam; pewny Twej opieki,
Niech idę śmiało w świat Boży, daleki!

8. Wszak co Ty zechcesz, to uprosić zdołasz,
Gdy do Dzieciątka Jezus o to wołasz;
Uproś więc spokój mej duszy znękanej,
Dodaj ochoty boleścią szarpanej.

9. Wyproś pokorę, czystość sercu memu,
Niech się podoba zawsze Panu swemu,
Prowadź mnie drogą, co wiedzie do nieba,
Naucz, jak cierpieć i modlić się trzeba.

10. A gdy już stanę u bramy wieczności,
Ty wtenczas wprowadź duszę do jasności,
A Bóg ją przyjmie jako własność swoją.
W niebie powiększy ona chwałę Twoją.

Święty Antoni, dzieci Twe

1. Święty Antoni, dzieci Twe
Tobie oddają życie swe.
Gdy przyjdzie trwoga czarna, złowroga,
Ochraniaj dzieci swe
Święty Antoni, święty Antoni,
Niechaj przed Bogiem Twa prośba broni.

2. Święty Antoni ratuj nas,
Gdy przepaść grzechu wciąga nas;
Przed tronem Bożym, kiedy się korzym,
Polecaj Bogu nas.
Święty Antoni, święty Antoni,
Niech nas przed Bogiem Twa prośba broni.

3. Święty Antoni prowadź nas
Przez świata burze w każdy czas;
W Ciebie wpatrzeni, Tobą olśnieni,
W niebo niech dążym wraz.
Święty Antoni, święty Antoni,
Niech nas przed Bogiem Twa prośba broni.

Święty Antoni, nasz dobry Patronie


1. Święty Antoni, nasz dobry Patronie,
Ratuj nas w troskach dręczących na ziemi.
I wznieś nad nami święte swoje dłonie,
Błogosław, kieruj losami naszymi.

2. Nie patrz na grzechy za które cierpimy,
Lecz na łzy smutku, Patronie Niebieski
I na te prośby, które zanosimy
Co dnia do Ciebie, o święty Padewski.

3. Świat cały zowie Cię cierpiących Patronem,
Bo łzy ocierasz, nie gardzisz prośbami,
Ach bądź i naszym drogim opiekunem,
Wysłuchaj, pociesz i módl się za nami.

Święty Antoni Padewski Obywatelu niebieski,

1.Święty Antoni Padewski,
Obywatelu niebieski,
Niech się chwała Twoja święci
W miłościwej mej pamięci. Módl się za nami.

2.Niech się święcą cuda Twoje,
Niech przeminą trosk mych roje;
Niech po stratach się ukoją,
Niech powróci zdrowie moje. Módl się za nami.

3.Duszne uproś mi pociechy,
Bo trwać pragnę w myśli czystej,
By nie popaść w ciężkie grzechy,
Lecz nadziei żyć wieczystej. Módl się za nami.

4.Uproś dla nas wiarę żywą,
A po nędzach pracowitych
Na padole płaczu zbytych,
Uproś dla nas śmierć szczęśliwą. Módl się za nami.

5.Ty coś wielkim jest Szafarzem,
Wszechmocności Bożej w losach
Przyjm ofiarę przed ołtarzem,
Daj świadectwo nam w Niebiosach. Módl się za nami.

6.Do Bożego odnieś tronu,
Serca w skrusze pokajane
A ja wielbić Cię do zgonu,
Ojcze święty nie przestanę. Módl się za nami.

Święty Antoni, Patronie nasz

Święty Antoni, Patronie nasz
Święty Antoni, Patronie nasz,
Święty Antoni, Patronie nasz,
Módl się, módl się, Módl się za nami.(x3)

Święty Antoni, Patronie nasz 2

Ref. Święty Antoni patronie nasz (2x)

Prosimy Ciebie nasz Ojcze w niebie,
Módl się za nami w każdy czas (2x)
Ref.

Przyjm nasze modły, przyjm i ofiary,
Niebieskie dary na nas zlej (2x)
Ref.

Weź w swą obronę serca skruszone,
Łaskami swymi wspierać chciej (2x)
Ref.

Święty Antoni, z chlebem dla biednych

Ref.: Święty Antoni, z chlebem dla biednych,
naucz nas szukać Prawdy i Boga na dzień powszedni.

1. W wielu pomyłkach i błędach,
Na życia zawiłych drogach,
Szukamy prawdy i piękna,
Dobroci ludzkiej u Boga.

2. W prostocie stoisz przed nami
Z chlebem powszednim i z wiarą,
Z Dzieciątkiem Bożym na ręku,
By dać Je tym, coszukają.

3. Gdy zginę Bogu, jak drachma,
Jak w ciernie splątana owca,
Pomóż mi drogę odnaleźć
Do mego Boga i Ojca.

Święty Antoni z cudów słynący

Święty Antoni z cudów słynący,
Pociechę z nieba ześlij nam,
Uproś u Boga potrzebne łaski
Zawsze w potrzebie wspieraj nas.
Dodaj nam siły, abyśmy mogli
Przykazań Bożych zawsze strzec.
Abyśmy wszyscy mogli ukończyć
Pielgrzymki ziemskiej trudny bieg.

Święty Antoni, święty Antoni

Święty Antoni, święty Antoni,
Niech Twoje Dziecię łez już nie roni,
Niech serce Jego radości pełne,
Zwycięży wszystkie złości piekielne.

1. Życie jest twarde, pełne boleści,
Brak mu choć trochę ludzkiej miłości,
Zły się rozpycha gardząc dobrymi,
Rani ich serca postępki swymi.

2. Młodzi nie widzą pragnień starego,
Wpatrzeni w siebie, pędzą do złego,
Nic w ich pojęciu Ojciec nie znaczy,
Matka stroskana chodzi i płacze.

T

To ten któremu

1. To ten, któremu powodzie
I groźne burze posłuszne,
Na jego cichną skinienie,
Gdy Bożą głosi nowinę.
To święte imię powściąga choroby,
Klęski, złe duchy, wzburzone fale uśmierza
I ogień gasi szalony.

2. Błędy, zarazy, nieszczęścia,
Dlaczego ziemi grozicie?
Modlitwa ufna proszących
Od zła wszelkiego uchrania.
Spiesz nam na pomoc z wysoka,
Rozgramiaj burze, prosimy,
Wojny, zniszczenia i grozy
I Boskie kary odwracaj.

Tobieśmy winni Boska Opatrzności

1.Tobieśmy winni Boska Opatrzności
Z serca dziękować z tej okoliczności,
Żeś nas obdarzyła, z łaski Twojej świętej,
Światu sprowadziła nigdy nie pojętej,
Obrońcę. Obrońcę.

2.Dałeś nam Ojca cnego Antoniego,
Nie stanie nam się na świecie nic złego;
On nas od niemocy broni we dnie, w nocy,
Uwalnia a więzienia i dobrego mienia,
Przyznaje.

3.Ciesz się narodzie z takiego Patrona,
Z którego pewna dla ciebie obrona -
Gdyż święty Antoni zawsze cię broni,
Uprosi zbawienie, grzechów odpuszczenie,
Przy śmieci.

Tryumfuj, niebo, z gościa tak zacnego

1. Tryumfuj niebo, z gościa tak zacnego,
Że w poczet Świętych liczysz Antoniego.
Po wszystkim świecie niech słynie nowina,
Ii grzesznym dana pociecha jedyna.

2. Piastunie wdzięczny Jezusa miłego,
Śliczny kwiateczku ogrodu rajskiego.
Po wszystkie wieki i w najdalsze strony,
Antoni święty, bądź błogosławiony.

3. Ozdobą swoją hiszpańskie narody,
Patronem wszyscy, gdy doznają szkody,
Uznają Ciebie i w każdej potrzebie
Za Cudotwórcę poczytują w niebie.

4. Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzony,
Kto tylko kładzie nadzieję w Antonim;
Niemocny, ślepy, niemy, trędowaty
Z weselem biorą zdrowie bez zapłaty.

5. Utrapionemuś pocieszyciel stały
I tonącemu port jest poufały,
Poganin śmiało, jak do sprawcy swego,
Idzie żądając łaski Antoniego.

6. Choroby ciężkie przez Cię ustępują,
Niesnaski koniec w jedności znajdują.
Padwa niech zezna z obywatelami
Sławna bez końca takimi cudami.

7. W okowach więźnie i co desperują,
Starzy i młodzi, wszyscy pomoc czują;
Rzeczy stracone Ty ludziom znajdujesz,
Osobie żadnej nigdy nie brakujesz.

8. Umarli wstają na głos Antoniego,
Bogacz łakomy z ognie piekielnego
Odpowiedź daje, o jak wielkie cudo!
Kaj że się, wstydź, światowa obłudo!

9. Włoskie krainy i przyległe księstwa
Mają przez Ciebie pokój i zwycięstwa;
I nasza strona o to suplikuje,
Gdy Cię gotowym Patronem znajduje.

Triumfuj niebo z gościa tak zacnego, - wersja 2

1.Tryumfuj niebo z gościa tak zacnego,
Że w poczet świętych liczysz Antoniego.
Po wszystkim świecie niech słynie nowina,
Iż grzesznym dana pociecha jedyna.

2.Piastunie wdzięczny Jezusa miłego
I opiekunie człowieka biednego.
Po wszystkie wieki i w najdalsze strony,
Antoni święty, bądź błogosławiony.

3.Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzonym,
Jeśli pokłada nadzieję w Antonim.
Choremu zdrowie mocen jest przywrócić,
Osłodzić bóle i cierpienia skrócić.

Choroby ciężkie przez Cię ustępują,
Niezgody koniec w jedności znajdują.
Padwa niech zezna z obywatelami,
Sławna bez końca takiemi cudami

4.Gdyżeś takową łaską obdarzony,
Módl się za nami o święty Antoni.
Zjednaj przy śmierci Jezusa miłego,
Dawcę radości i życia wiecznego.

Ty coś miłością

1.Ty coś miłością Chrystusa żył,
Ojcem serdecznym dla biednych był.
Święty Antoni, o święty Antoni,
Niechaj proszących Twa opieka broni.

2.Ty, któryś koił boleść i żal,
Strzeż pośród życia wirowych fal.
Święty Antoni, o święty Antoni,
Niechaj proszących Twa opieka broni.

3.Tobie to wszyscy zwierzają los,
Ku Tobie pytanie mnogich ust głos.
Święty Antoni, o święty Antoni,
Niechaj proszących Twa opieka broni.

Ty masz wysoko oczy

Ty masz wysoko oczy tam, gdzie śpiewa skowronek,
Więc widzisz, gdzie się toczy zagubiony pierścionek.
A że trzymasz na ręku maleńkiego Chrystusa,
Dojrzysz kto kona w lęku i skąd czyha pokusa.
Brunatny Twój samodział widzę,
Idziesz po niebie popatrz, gdzie się zapodział,
Bo zgubiłem sam siebie.

Ty nasz potężny opiekunie w niebie

1. Ty nasz potężny opiekunie w niebie,
Koisz łzy gorzkie i wskrzeszasz nadzieje,
Więc się gromadnie ciśniemy do Ciebie
Ufni, że lepsze jutro nam zadnieje.
W konfesjonale oczyścimy dusze,
Wolni od fałszu, pychy i zawiści,
Swe dawne winy opłakując w skrusze,
Przy Tobie lepsi stajem się i czyści.

2. Nieszczęsnym chorym zapewnij pociechę,
Oproś mi zdrowie albo daj wytrwanie,
Twa pomoc dotrze pod najlichszą strzechę,
Wyjedna Boże dla nas zmiłowanie.
I wszystkich smutnych dziś polecam Tobie
I opuszczonych, bezbronnych, tęskniących,
Bądź mi osłodą w serdecznej żałobie,
Załamuj gorzkie źródła łez gorących.

W

W niebieskiej koronie

1. W niebieskiej koronie
Święty nasz Patronie,
Padewski Antoni
Prośbą swą nas bronisz.

Pośród chórów nieba
Widzisz co nam trzeba,
Nigdy nie zawodzisz,
Gorzkie bóle słodzisz.

O Święty nasz wielki
Wśród życia udręki
Za nami się wstawiasz,
Zawsze nas wspomagasz.

2. Antoni Padewski,
Bóg, Ojciec Niebieski
Dziś słucha Twe prośby,
Wstrzymuje swe groźby.

Ty uciszasz burze,
Morskie fale duże,
W pracy nam pomagasz,
Z ucisku wybawiasz.

Bóg kary daruje,
Niebo nam gotuje;
O święty Antoni,
Prośbą swą nas bronisz.

Witaj Antoni święty Patronie

1. Witaj Antoni, Święty Patronie,
Módl się za nami przy Bożym tronie.
Twojej opieki kornie wzywamy,
Przez Twoje cuda Boga wysławiamy.

2. Bądź pozdrowiony święty Antoni,
Niech Twa opieka zawsze nas broni.
W każdej potrzebie Ciebie wzywamy,
Święty Antoni, módl się za nami.

Witaj nam, witaj święty Antoni

1.Witaj nam, witaj święty Antoni,
Witaj świątyni naszej Patronie,
Hołd Ci niesiemy serc Ci oddanych,
Nasz Opiekunie dobry, kochany.

2.Smutek w wesele przemieniasz każdy,
Szatańskie w ludziach gromisz najazdy,
Gdyś jest wezwany na pomoc spieszysz
Orędowniku cierpiącej rzeszy.

3.Szatą piękności, łaski odziany,
Jak kwiat najlepszy ziemi, wybrany,
Przyjm nasze hołdy, modlitwy, dary
I złącz je z cudem boskiej ofiary.

Witaj o święty Patronie Antoni

1.Witaj o święty Patronie Antoni
Pod którego straż, kto się tylko schroni.
Stary albo młody, król czy pasterz trzody
Bezpieczny, Bezpieczny.

2.Gdy kto na łożu choroby spoczywa,
Patrona tego niech na pomoc wzywa:
Zaraz przystępuje, chorobę ruguje,
Antoni, Antoni.

3.Smutek w wesele on przemieni każdy,
Szatańskie w ludziach pogromi najazdy,
Skoro jest wezwany, patron zawołany,
Antoni, Antoni.

4.Borzliwe morza uspokaja wały,
Gdy tylko żeglarza, w wierze tej jest stały
Przy świętej pokorze, iż uskromi morze,
Antoni, Antoni.

5.Zgubione rzeczy, gdy mu polecają
W łaskawą pamięć, wnet się przywracają:
W tym ma wiele chluby, iż przywraca zguby,
Antoni, Antoni.

6. Kiedyś tak w łaskę Boską uzbrojony,
Pokłon Ci dajem wszyscy uniżony.
Oddał od nas wojny, Uproś czas spokojny,
Antoni, Antoni.

7. Niechaj nie znamy tej kary nad nami,
Niech nas zasłoni ten Jezus ranami,
Którego, Dziecinę, Pociechy przyczynę
Piastujesz, piastujesz.

W święty ołtarz zapatrzony

1. W święty ołtarz zapatrzony
Lud serdeczne modły śle
Wstawiennictwa i obrony
Kornie błaga, prosi Cię

Ref.O Antoni możny w niebie
Usłysz próśb i modłów głos
Dziś serdecznie prosim Ciebie
Odmień srogi życia los.

2. Nikt nie odszedł zawiedziony
Kto z ufnością modlił się
Zawsze został pocieszony
Ten, kto wzywał imię Twe
Ref.

3. Ile cudów z Twej przyczyny
Ile łask otrzymał świat
Nie ma takiej dziś krainy
Gdzie nieznany cnót Twych kwiat

Z

Z chóry anielskimi

1. Z chóry anielskimi łączmy nasze głosy,
Niechaj brzmi po ziemi, niech płynie w niebiosy.
Pieśń chwały Świętemu sławnemu cudami,
Z Padwy Antoniemu pomiędzy synami.

2. Franciszka Świętego, najznakomitszego,
Od świata całego najulubieńszego.
Bo też cnoty tego ziemskiego anioła,
Z Padwy Antoniego któż opisać zdoła.

3. Łaska z Nim jaśniała od życia poranku,
Do Boga się rwała dusza bez ustanku.
I Bożą miłością tak żywo pałała,
Świętą gorliwością tak się rozgorzała.

4. Jak świeca na Pańskim Ołtarzu niknąca,
Jak gwiazda w niebiańskim przestworzu świecąca,
Ubóstwa, pokory miłośnik zawzięty,
W seraficzne tory wstępował nasz Święty.

Zawsze chcę pozdrawiać Ciebie

1. Zawsze chcę pozdrawiać Ciebie,
O Patronie mój Antoni.
Do nóg Twoich ścielę siebie,
Niech od złego Bóg mnie chroni.

2. Tobie cierpień moich zdroje,
Me otwieram Ci boleści,
Wiem, że modły słucha Twoje
Dziecię, co się z Tobą pieści.

3. Pozostaję Tobie wiernym
W całym życiu mój Patronie,
Niech mi będzie miłosiernym,
Co na rąk Twych spocząć Tronie.


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 02:20 UT,
zachód słońca 18:58 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 183 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 182 dni
Imieniny obchodzą:
Jagoda, Urban, Maria, Karina, Serafin
Twoje IP: 3.238.24.209
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
podtytuły

Pieśni do św. Antoniego

A
Antoni, Patronie Ty nasz,
Antoni, rzeczy zgubionych Patronie
Antoni Święty wielką chwałą
B
Bądź pozdrowiony cudowny Patronie
Błogosławiony bądź za Twoją pokorę
C
Chcesz znać co może Święty Antoni
Chlubo Padewska
Chlubo Zakonu Franciszkańskiego
Chwalmy Boga, imię Jego
Chwalmy Króla niebieskiego
Cześć, chwała Tobie
D
Do Ciebie Święty w rajskiej krainie
E
En gratulemur hodie
G
Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki
J
Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego
Jeżeli szukasz cudów (Si quaeris miracula)
Już wieczną chwałą promienny
K
Kapłanie święty, szczodry jałmużniku
Klęczymy przed Tobą pokorni
N
Niech Ci będzie cześć i chwała
Nowy Rok schodzi na ziemię
Nuże dziś nieśmy w śpiewaniu
O
O Antoni, nasz Patronie,
O, jakżeś uszczęśliwiony
O prześliczna lilio czysta
O wielki nasz Święty
Otrzyj już łzy
Ozdobo Padewska
P
Piastunie Boga błogosławiony
Pochodnio wiary
S
Si quaeris miracula
Smutno na świecie
Ś
Święty Antoni, bracie nasz
Święty Antoni, cudotwórco Boży,
Święty Antoni, dzieci Twe
Święty Antoni, nasz dobry Patronie
Święty Antoni Padewski Obywatelu niebieski,
Święty Antoni, Patronie nasz
Święty Antoni, Patronie nasz 2
Święty Antoni, z chlebem dla biednych
Święty Antoni z cudów słynący
Święty Antoni, święty Antoni
T
To ten któremu
Tobieśmy winni Boska Opatrzności
Tryumfuj, niebo, z gościa tak zacnego
Triumfuj, niebo, z gościa tak zacnego - wersja 2
Ty coś miłością
Ty masz wysoko oczy
Ty nasz potężny opiekunie w niebie
W
W niebieskiej koronie
Witaj Antoni święty Patronie
Witaj nam, witaj święty Antoni
Witaj o święty Patronie Antoni
W święty ołtarz zapatrzony
Z
Z chóry anielskimi
Zawsze chcę pozdrawiać Ciebie
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II