Nowenna do świętego Antoniego - wersja I


Sposob odmawiania


l. Na rozpoczęcie można zaśpiewać pieśń do św. Antoniego, np.: Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego


2. Modlitwa:

O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić... (chwila cichej modlitwy).

3. Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego...


4. Modlitwy na poszczegolne dni Nowenny


5. Litania do św. Antoniego lub Responsorium.

Litania II
Responsorium

6. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Adoracja w ciszy.
Błogosławieństwo.

7. Na zakończenie pieśń do św. Antoniego.

O święty Antoni, ubogacony łaską Bożą,
do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają,
a wzywając pomocy, znajdują ją.
Ja także z wielką ufnością proszę Cię o pomoc
w mych przykrościach i trudach życia codziennego.
Racz mnie wspierać w ostatniej godzinie mego życia.
Przyjmij mnie, o najłaskawszy święty Antoni,
na swego sługę i syna (córkę).
Niech miłość Twoja będzie dla mnie opoką,
która wielce u Boga zdziałać może,
która pomoże mi dostąpić Królestwa Niebieskiego
i pozwoli godnie umrzeć w obecności Jezusa Chrystusa
i Najświętszej Matki Jego Maryi. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni Nowenny


1 dzień

O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.


2 dzień

O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem "męczennika pragnienia" - wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.


3 dzień

O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty.


4 dzień

O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory, a znienawidzenia szatańskiej pychy.


5 dzień

O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości.


6 dzień

O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.


7 dzień

O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.


8 dzień

O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je tym więcej, im niżej upadłem.


9 dzień

O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.


Obranie za patrona św. Antoniego

Święty Antoni, sławny sługo przyjacielu Jezusa Chrystusa, tyś dostąpił zaszczytu piastowania Go na rękach. Pełen radości nosiłeś Go na swych ramionach dziś cieszysz się z Nim w niebieskiej krainie. Składamy Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi nas obdarzyłeś. Obieramy sobie ciebie dzisiaj za patrona, orędownika wiernego ojca. Postanawiamy nigdy cię nie opuścić, ani nie pozwolić, by ktoś miał ubliżyć twej sławie, lecz zawsze cię czcić i kochać.
Prosimy cię, weź nas w swą opiekę i pomagaj we wszystkich czynnościach, zwłaszcza w godzinę śmierci, gdy lęk przed wiecznością nas ogarnie. Nie opuszczaj nas wtedy, lecz bądź nam pociechą, orędownikiem i gwiazdą przewodnią w drodze do Ojca. Amen


Modlitwa dziękczynna:

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz naszej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen.


Święty Antoni Padewski dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie mi wyprosiłeś u miłosiernego Boga.


Nowenna do świętego Antoniego - wersja II


Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa,
jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni,
który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus,
z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając,
byś nas przyjął pod swoją opiekę.
Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy
i łaskę miłowania Go nade wszystko.
Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy
i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu,
przez całe życie w świętości i sprawiedliwości,
a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.Rozważania i modlitwy na poszczególne dni nowenny


Dzień 1 - 4 czerwca

Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: "Pójdź za Mną", natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia. Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.


Dzień 2 - 5 czerwca

Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje habit Serafickiego Patriarchy i udaje się do Maroka, by tam złożyć Bogu w ofierze swoje życie. Ale inne były plany Boże. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię. Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany. Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże, dokąd Opatrzność Boża go skieruje. Pamiętajmy, że Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. Bądźmy gotowi przyjąć z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże. Święty Antoni, Ciebie Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem "męczennik z pragnienia". Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy zawsze pragnęli spełnienia się Jego świętej woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności przyjmowali chętnie, z miłością i spokojem.


Dzień 3 - 6 czerwca

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego udał się na pustelnię w Monte Paulo we Włoszech i tam został męczennikiem pokuty. Biczował swoje ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami. Jeżeli święty Antoni, mimo świątobliwego życia, oddawał się tak surowej pokucie, to jak bardzo my powinnyśmy pokutować, zważywszy nasze grzechy. Święty Antoni, mimo niewinnego życia tak bardzo umartwiałeś swoje ciało, że stałeś się męczennikiem pokuty, a nam, choć tyle razy upadamy, tak trudno się umartwić, nawet w rzeczach drobnych. Uproś więc nam u Boga łaskę poprawy życia i ducha pokuty.


Dzień 4 - 7 czerwca

Bóg obdarzył świętego Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski. Ale on, wykształcony i utalentowany, nigdy nie wynosił się ponad innych. Myślał o sobie z pokorą, uważał się za najnędzniejszego z ludzi, największego grzesznika. Zawsze był gotów służyć każdemu, kto był w potrzebie. Obyśmy i my, mając za wzór świętego Antoniego, nie dali się nigdy unieść pysze. Bądźmy zawsze pokorni we wszystkich myślach, słowach i uczynkach. Święty Antoni, niech pamięć o Twej pokorze, którą obrałeś za przewodniczkę we wszystkich Twych czynach, pobudza nas do naśladowania Ciebie. Niech pamiętamy, że przed Bogiem jesteśmy niczym, a cokolwiek posiadamy, zawdzięczamy to Bogu. Niech nigdy nikogo nie poniżamy i nie szukamy własnego wyniesienia kosztem innych. Chcemy gorliwie naśladować Ciebie. Wyjednaj nam więc u tronu Najwyższego łaskę umiłowania pokory.


Dzień 5 - 8 czerwca

Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy nas nienawidzą i prześladują. Święty Antoni, podziwiamy Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.


Dzień 6 - 9 czerwca

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzorem świętego Antoniego, unikali grzechu i żyli w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia. Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn Twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a my często przez zły przykład jesteśmy przyczyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.


Dzień 7 - 10 czerwca

Święty Antoni był człowiekiem modlitwy. Często odchodził na pustkowie i przez dłuższy czas pozostawał na modlitwie. Na modlitwie otrzymywał natchnienia Boże, z niej czerpał siły do pokonywania wszelkich trudności. I dla nas modlitwa jest sprawą najważniejszą. Przez nią kierujmy wszystkie nasze sprawy do Boga. Starajmy się zawsze żyć w skupieniu, pamiętając o Jego stałej Obecności. Święty Antoni, Mistrzu życia modlitwy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy nie zagubili się wśród codziennych spraw, problemów i kłopotów. Niech zawsze z naszych ust i serc płynie ku Bogu gorąca modlitwa, a nasza myśl niech będzie z Nim nieustannie zjednoczona.


Dzień 8 - 11 czerwca

Święty Antoni zmarł w młodym wieku - zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej. A nam tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które nam Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej jest dla nas gorzkim wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra naszej duszy, uważamy za kary. Prześladowania, które dają nam okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, uważamy za niesprawiedliwość. Uproś nam, święty nasz Opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które nam zsyła Bóg.


Dzień 9 - 12 czerwca

Święty Antoni pragnął podjąć dla miłości i chwały Bożej rzeczy wielkie. Bóg jednak nie chciał od niego wielkiej ofiary jednorazowej, ale zażądał wierności w rzeczach drobnych, codziennych. I on w tych właśnie codziennych drobiazgach wykazał nadzwyczajną wierność, za co otrzymał od Boga wieniec chwały. Bóg i od nas oczekuje wierności w naszych konkretnych codziennych obowiązkach i drobiazgach, za co przygotowana jest dla nas wieczna nagroda. Aby ją jednak otrzymać, powinniśmy żyć na wzór świętego Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca. Święty Antoni, wielki Mistrzu wierności Bogu w zwyczajnej codzienności, naucz nas, byśmy cenili wszystko, co składa się na nasze szare codzienne życie i byśmy gorliwie wykorzystali te drobiazgi ku chwale Bożej i własnemu zbawieniu. Ty wiesz, że chcemy otrzymać wieczną nagrodę, lecz tak mało czynimy, aby na nią zasłużyć. Chcemy odnieść zwycięstwo, lecz brak nam sił do walki. Chcemy cieszyć się z Tobą na wieki, lecz boimy się cierpień. Święty nasz Opiekunie, uproś nam u Boga światło i siły do takiego życia, byśmy po śmierci mogli osiągnąć chwałę niebieską i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda
i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał,
gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć.
Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy.
Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników,
nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga,
która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona,
oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie. Amen.

Nowenna do świętego Antoniego - wersja III


Modlitwy początkowe

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Prośba do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
V. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:

Boże, któryś napełnił serca Twych wiernych światłem Duch Świętego, daj nam w tymże Duchu znać, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.

Modlitwa wstępna

Uwielbiam Cię całym sercem, Boże w Trójcy jedyny. Pozwól mi, nędznemu stworzeniu Twemu, oddać pokłon z aniołami Twoimi i niegodnymi ustami moimi śpiewać razem niebieskimi duchami: "Święty, Święty, Święty! Pan Bóg zastępów, pełna jest ziemia Twojej chwały!"

Wiem o tym niepojęty Boże, że jestem niczym wobec Twego majestatu. Ufając jednak Twej dobroci ośmielam się błagać Cię, abyś Ty Boże w Trójcy jedyny, zwrócił oczy na nędzne stworzenie Twoje.

Wiem o tym, że - co gorsze - jestem stworzeniem niewdzięcznym. - Ty mnie stworzyłeś, Ty mnie odkupiłeś, Ty mnie obsypujesz darami nadprzyrodzonymi, aby mnie zbawić. - Jakże często zapominałem o wdzięczności za te bezcenne dary. Lecz dziś wołam całym sercem: "Dzięki Ci składam, wszechmocny Boże, za wszystkie otrzymane dary".

Wiem o tym, że - co najgorsze - jestem grzesznikiem. Jeden grzech śmiertelny - wystarczy, byś odwrócił ode mnie swoje ojcowskie Oblicze; a ja tych grzechów popełniłem więcej, niż dni życia mego. Wierzę jednak, że Ty jesteś Ojcem najlepszym, który nie odrzuca modlitw błagalnych niewdzięcznego i marnotrawnego syna. Ufam w Twe miłosierdzie, że "sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz" (Ps 51,19).

Syn Twój, a nasz Zbawca Jezus Chrystus zapewnił nas: "O cokolwiek będziecie prosić Ojca mego w Imię moje, to uczynię" (J 14,13). Przez Imię Jezus, przez Jego Mękę i Krew, przez Jego krzyż i śmierć wołam do Ciebie Boże: Miej litość nade mną, odpuść grzechy, zapomnij winy, wysłuchaj moje prośby.

Kościół, nasza duchowna Matka, zapewnia nas, że, za kim wstawi się do Ciebie Matka Boga-Człowieka i Matka nasza Maryja, nie odrzucisz Jej pośrednictwa. Wołamy, więc z głębi serca: Matko uproś, Matko ubłagaj, Matko przyczyń się za nami!

Ten sam Kościół święty stwierdza, że, o co Ciebie poprosi wierny Twój Sługa na ziemi, a obecnie wielki Przyjaciel w królestwie niebieskim, święty Antoni z Padwy, Ty obiecałeś, że nie odmówisz żadnej Jego prośbie. Dlatego zwracam się do Niego z całą ufnością: O święty Cudotwórco, święty Antoni, który z nieba spoglądasz na grzeszną ziemię, na miejsce mojej doczesnej tułaczki, widzisz moją nędzę tak duszy jak i ciała. Ty, o dobry święty Antoni, wiesz, że jestem grzeszny; uproś mi, więc łaskę nawrócenia - Ty wiesz, że jestem słabej woli; wybłagaj mi łaskę wytrwania.

O święty Antoni, który sam byłeś tułaczem na tym padole płaczu, Ty wiesz, jak ciężki jest krzyż niewoli doczesnej, jak słone są łzy, jak krwawi się z bólu serce, jak ciężki jest kamień smutku. Tobie Bóg obiecał, że nie odmówi żadnej Twej prośbie. Proszę Cię wybłagaj mi darowanie kar doczesnych i wyjednaj mi u Boga, aby zdjął mój krzyż lub przynajmniej dał ulgę w cierpieniu.

Wiem, że nie jestem godzien wołać do Pana: zlituj się, wysłuchaj mnie. Ciebie, więc wybieram za Pośrednika między mną a Bogiem i wierzę, że On Cię wysłucha. Obiecuję również, że przez całe moje życie chwalić będę Ciebie, a przez Ciebie Boga w Trójcy Jedynego. Obiecuję nadto, że będę szerzyć między mymi bliźnimi Twoją cześć i wiarę w skuteczność Twego wstawiennictwa u Boga. Chcę pamiętać o Twoich dniach wtorkowych, nie zapominać o Twoich biednych, ale wspierać ich w imię Twoje chlebem i modlitwą.

R.: Amen.


Modlitwy na poszczególne dni Nowenny


Dzień I

Boże w Trójcy Jedyny, któryś przez Jezusa Chrystusa rzekł: "Jeżeli będziecie mieć wiarę jako ziarno gorczyczne, nic niepodobne wam nie będzie" (Mt 17,20), prosimy Cię przez wiarę sługi Twego świętego Antoniego, daj nam wiarę mocną i stałą, powszechną i żywą, abyśmy wierząc w Tobie całą ufność pokładali za życia, a po śmierci mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień II

Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś nas do prawdziwej wiary, prosimy Cię, przez zasługi Twego wiernego sługi świętego Antoniego o łaskę, byśmy mogli żyć tak, jak wiara nakazuje, a tym samym wyznać przed światem, że Ty jesteś początkiem i końcem naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień III

Obciążeni grzechami, Panie, lękamy się Twej sprawiedliwości i nie śmiemy sami zanieść naszych modlitw. Zwracamy się, więc do Ciebie przez przyczynę świętego Antoniego, który tylu ludziom okazał swoją skuteczną pomoc, daj nam ufność bezgraniczną w Twoje miłosierdzie i odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień IV

Panie Boże, w którego ręku spoczywają nasze losy, prosimy się przez przyczynę sługi Twego świętego Antoniego, spraw to swoją łaską, aby oko Twej Opatrzności czuwało zawsze nad nami i miało w swej opiece naszą duszę i ciało, naszą dolę doczesną i wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień V

Boże, który wlałeś w nasze serca pragnienie miłości, daj nam przez miłość świętego Antoniego ku Tobie tę łaskę, byśmy wyzbyli się miłości ziemskiej, która nas od Ciebie oddala, a zapal nasze grzeszne serca takim ogniem miłości, byśmy mogli mówić ze świętym Franciszkiem: "Bóg mój i wszystko". Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień VI

Boże w Trójcy, jedyny! My, którzy jesteśmy niegodni, aby podnieść nasze oczy ku Tobie, odważamy się prosić Cię przez przyczynę świętego Antoniego, byś nam dał łaskę dobrej mod1itwy, którą chcemy Cię chwalić, dziękować, przebłagać i prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień VII

Boże, rozkazałeś nam: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego" (Kpł 19,18), prosimy Cię przez zasługi wielkiego Twego miłośnika i przyjaciela ludzi świętego Antoniego, racz to łaską swą sprawić, abyśmy z miłości ku Tobie wszyscy stali się jedną rodziną, której Ty jesteś Ojcem, a my, Twoje dzieci, abyśmy byli między sobą prawdziwymi braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień VIII

Boże, źródło prawdziwej miłości, miłosierdzia i przebaczenia, my tak często zatwardziali w nienawiści do bliźnich prosimy Cię, przez miłość świętego Antoniego ku Tobie i Twoim wrogom, dał nam serce pełne miłości, gotowe do przebaczeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Dzień IX

Boże w Trójcy jedyny, który nikomu, nawet największemu grzesznikowi nie odmawiasz swej łaski, prosimy Cię przez przyczynę świętego Antoniego o tę łaskę, byśmy począwszy od tej nowenny trwali wiernie przy Tobie w wierze, nadziei i miłości aż do ostatniego momentu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.


Po modlitwie na poszczególny dzień należy odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Litanię do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...

Trzynaście wtorków ze św. Antonim z Padwy


Modlitwa

Ojcze Niebieski, błagamy o Twoją opiekę i pomoc przez zasługi świętego Antoniego, Doktora Kościoła. Chcemy go czcić przez rozważanie jego cnót i naśladowanie przykładu jego życia. Wysłuchaj nasze prośby w imię Chrystusa, naszego Pana. Amen.


Dzień I

Chwalebny święty Antoni, Ty zostawiłeś swoją rodzinę i wygody domu, aby prowadzić życie w zakonie. Prosimy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy, naśladując Chrystusa, umieli porzucić dobra tego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Dzień II

Chwalebny święty Antoni, twoje pragnienie szerzenia wiary sprawiło, że stałeś się franciszkańskim misjonarzem. Dopomóż nam łaskawie docenić dar wiary, abyśmy mogli być zawsze przykładem dla innych w naśladowaniu Chrystusa. Błagamy o tę łaskę przez Chrystusa, który jest Panem na wieki wieków. Amen.


Dzień III

Chwalebny święty Antoni, twoja znajomość słowa Bożego uczyniła Cię wspaniałym kaznodzieją. Pobudzeni twoim przykładem chcemy gorliwie pogłębiać znajomość Pisma świętego, aby coraz lepiej poznawać Chrystusa i iść za Nim z wielką miłością. Amen.


Dzień IV

Chwalebny święty Antoni, twój język nigdy nie ustawał w głoszeniu wielkości Boga. Pomagaj nam zawsze naśladować twoje cnoty i strzeż nas od słów gniewnych, złych i nielitościwych. Przez Chrystusa, naszego Pana, uproś nam tę łaskę. Amen.


Dzień V

Chwalebny święty Antoni, twoja miłość do Chrystusa była tak wielka, że zasłużyłeś trzymać Dziecię Jezus w swych ramionach. Niech pamięć o tym pobudza nas do przyjmowania Pana w Eucharystii z największą gorliwością i czcią. Błagamy cię o to w Jego Imię. Amen.


Dzień VI

Chwalebny święty Antoni, tak wielka była twoja wiara i pokora, że radowałeś się, gdy spotykały cię upokorzenia. Niech twoje modlitwy dodają nam sił, abyśmy kroczyli za tobą w posłuszeństwie i prostocie serca, naśladując Chrystusa, przez którego prosimy o tę łaskę. Amen.


Dzień VII

Chwalebny święty Antoni, dzięki głoszonym przez ciebie kazaniom i cudom wielu ludzi powróciło do Chrystusa. Dopomóż nam, prosimy, abyśmy nigdy nie byli zgorszeniem dla innych, lecz byśmy wszystkim pomagali odnaleźć Chrystusa. W Jego Imię prosimy cię o pomoc. Amen.


Dzień VIII

Chwalebny święty Antoni, choroba nie pozwoliła ci apostołować w obcych krajach. Pomóż nam odnaleźć Boga, gdy w naszym życiu wszystko wydaje się załamywać i zdążać w nieoczekiwanym kierunku. Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.


Dzień IX

Chwalebny święty Antoni, mamy tak wiele przykładów twego wstawiennictwa w sprawach wielkich i małych. Spraw, abyśmy dzięki twoim modlitwom nigdy nie ustawali w czynieniu dobra i pomagali wszystkim proszącym. W Imię Chrystusa prosimy cię o to. Amen.


Dzień X

Chwalebny święty Antoni, ty nigdy nie zniechęcałeś się, gdy ludzie odmawiali przyjęcia głoszonego przez ciebie słowa Bożego. Łaskawie bądź zawsze z nami, gdy naśladujemy Chrystusa mimo szyderstw i złych przykładów wokół nas. Prosimy cię, pomagaj nam w Imię Chrystusa. Amen.


Dzień XI

Chwalebny święty Antoni, ty z woli Boga uzdrowiłeś wielu. Ufając twemu możnemu wstawiennictwu prosimy cię o modlitwę za wszystkich cierpiących na ciele, umyśle i duszy. Niech Chrystus, Boski Uzdrowiciel, wysłucha nasze prośby dzięki twemu pośrednictwu. Amen.


Dzień XII

Chwalebny święty Antoni, jakże głęboka była twoja świadomość rzeczywistej obecności Pana w Eucharystii. Dopomóż nam zrozumieć obecność Boga nie tylko w przyrodzie i w drugim człowieku, ale szczególnie umocnić naszą świadomość obecności Chrystusa w Eucharystii. Amen.


Dzień XIII

Chwalebny święty Antoni, ty w krótkim czasie stałeś się doskonałym i umarłeś młodo. Pomóż nam swoją modlitwą wzrastać w łasce i doznawać twojej opieki aż do dnia, gdy Bóg zawezwie nas do Siebie. W Imię Jezusa wyjednaj nam łaskę zbawienia wiecznego. Amen.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia

Miłosierny Boże, wszechmocny i litościwy, wysłuchaj nasze modlitwy. Za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, świętego Antoniego i wszystkich świętych uwolnij nas od wszystkich naszych grzechów i od chorób ciała, umysłu i duszy. Błagamy Cię o te łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 02:20 UT,
zachód słońca 18:58 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 183 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 182 dni
Imieniny obchodzą:
Jagoda, Urban, Maria, Karina, Serafin
Twoje IP: 3.238.24.209
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II