Litania I do św. Antoniego


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony,
Św. Antoni, w miłości gorący,
Św. Antoni, światem zepsutym gardzący,
Św. Antoni, darem miłości napełniony,
Św. Antoni, ozdobo Kościoła Katolickiego,
Św. Antoni, chwałę niebieską zalecający,
Św. Antoni, kwiecie świątobliwości,
Św. Antoni, krysztale czystości,
Św. Antoni, perło ubóstwa świętego,
Św. Antoni, chwało miasta Padwy,
Św. Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,
Św. Antoni, pochodnio gorejąca,
Św. Antoni, światło nowe włoskiej ziemi,
Św. Antoni, uciśnionych wyzwolenie,
Św. Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny,
Św. Antoni, kaznodziejo żarliwy,
Św. Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący,
Św. Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych,
Św. Antoni, przewodniku dusz,
Św. Antoni, zwierciadło pokory,
Św. Antoni, Arko nowego przymierza,
Św. Antoni, nieprzyjacielu grzechów,
Św. Antoni, miłośniku bogomyślności,
Św. Antoni, przedziwny w mądrości,
Św. Antoni, wzorze wstrzemięźliwości,
Św. Antoni, uzbrojony sprawiedliwością,
Św. Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony,
Św. Antoni, pociecho strapionych,
Św. Antoni, prorokom równy,
Św. Antoni, apostole najżarliwszy,
Św. Antoni, męczenniku pragnieniem,
Św. Antoni, ozdobo św. Wyznawców,
Św. Antoni, przykładzie czystości,
Św. Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa pociesz nas strapionych.
Od gniewu Sędziego najwyższego broń nas Ojcze św.
Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli przyczyń się za nami.
Aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą
Aby nas Panna Najświętsza. czystymi, niezmazanymi Synowi Swemu przedstawić raczyła
Przez tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało
Przez Narodzenie Dzieciątka Jezus, od Któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem z Nim potem na wieki żyć mogli
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli
Przez przyjście Ducha Św. Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył
Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył
Aby Pan Bóg Kościołem swoim Świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył
Aby Pan Bóg wszystko Duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył
Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Módl się za nami św. Antoni,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:
Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię Panie, Wyznawca Twój św. Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobił i wsławił, i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Litania II do św. Antoniego


Kyrie, eleison! Chryste, elejson! Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święty Antoni, Padewski módl się za nami
Św. Antoni, (Miłośniku) (Przyjacielu serdeczny)Dzieciątka Jezus
Św. Antoni, Sługo Matki Niepokalanej
Św. Antoni, Wierny (synu) (sługo) świętego Franciszka
Św. Antoni, Mężu (wytrwałej) (świętej) modlitwy
Św. Antoni, Perło ubóstwa
Św. Antoni, (Czystości przykładzie) (lilio czystości)
Św. Antoni, (Wzorze) (obrazie) posłuszeństwa
Św. Antoni, miłośniku życia ukrytego,
Św. Antoni, Gardzący chwałą ziemską
Św. Antoni, (wzorze) Miłości Bożej (rycerzu)
(Św. Antoni, zwierciadło cnoty,)
(Św. Antoni, Wielkością cnót jaśniejący)

Św. Antoni, Kapłanie według Serca Bożego
Św. Antoni, Za wiarę gotowy na męczeństwo
(Św. Antoni, Doktorze Kościoła świętego)
(Św. Antoni, filarze Kościoła świętego,)

Św. Antoni, (apostole) Dusz ludzkich (apostole)
Św. Antoni, Bojowniku wiary
Św. Antoni, Nauczycielu Prawdy
Św. Antoni, Młocie heretyków
Św. Antoni, Skarbnico Pisma świętego
Św. Antoni, Potężny kaznodziejo (Chrystusowy)(Ewangelii)
Św. Antoni, Nawracający grzeszników
Św. Antoni, Pogromco występków
Św. Antoni, Aniele pokoju
Św. Antoni, Odnowicielu dobrych obyczajów
Św. Antoni, (zwycięzco) Serc ludzkich (zwycięzco)
Św. Antoni, Opiekunie uciśnionych
Św. Antoni, Postrachu złych duchów
Św. Antoni, Wskrzeszający umarłych
(Św. Antoni, Rzeczy zgubionych patronie)
(Św. Antoni, przywrócenie rzeczy zgubionej,)

Św. Antoni, Chwalebny cudotwórco
Św. Antoni, Święty całego świata
Św. Antoni, Ozdobo zakonu serafickiego
Św. Antoni, Wesele dworu niebieskiego
Św. Antoni, (Łaskawy) (drogi) u Boga nasz pośredniku

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie, eleison! Chryste, elejson! Kyrie, eleison!

K.: Módl się za nami, Patronie nasz, święty Antoni!
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się:
Boże, Któryś świętego Antoniego uczynił ludowi Twemu pomocnikiem do zbawienia wiecznego, użycz nam, prosimy Cię pokornie, tej łaski, abyśmy zasłużyli tego mieć za orędownika w niebie, który tu na ziemi był dla nas nauczycielem życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Lub
Módlmy się:
Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Responsorium 2

Litania III do św. Antoniego


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
. Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Św. Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,
Św. Antoni, chwało miasta Padwy,
Św. Antoni, filarze Kościoła świętego,
Św. Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,
Św. Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Św. Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,
Św. Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Św. Antoni, gorliwy kaznodziejo,
Św. Antoni, nauczycielu prawdy,
Św. Antoni, przewodniku dusz,
Św. Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Św. Antoni, proroku swoich czasów,
Św. Antoni, żarliwy apostole,
Św. Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Św. Antoni, nawracający grzeszników,
Św. Antoni, zwalczający występki,
Św. Antoni, odnowicielu obyczajów,
Św. Antoni, opiekunie uciśnionych,
Św. Antoni, pociecho strapionych,
Św. Antoni, aniele pokoju,
Św. Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Św. Antoni, miłujący życie ukryte,
Św. Antoni, mężu świętej modlitwy,
Św. Antoni, napełniony miłością Bożą,
Św. Antoni, zwierciadło cnoty,
Św. Antoni, miłośniku pokory,
Św. Antoni, krysztale czystości,
Św. Antoni, perło ubóstwa świętego,
Św. Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Św. Antoni, przedziwny w mądrości,
Św. Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Św. Antoni, miłujący sprawiedliwość,
Św. Antoni, postrachu złych duchów,
Św. Antoni, wskrzeszający umarłych,
Św. Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Św. Antoni, chwalebny cudotwórco,
Św. Antoni, święty całego świata,
Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami.
Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach,
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami,
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem razem z Nim mogli żyć na wieki,
Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście,
Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył całej prawdy,
Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,
Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,
Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W. Módl się za nami, święty Antoni.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania IV do św. Antoniego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,  módl się za nami
Święty nasz Ojcze, Franciszku,
Święty Antoni Padewski,
Chlubo Zakonu Braci Mniejszych,
Ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Nowe światło włoskiej ziemi,
Kapłanie wedle Serca Bożego,
Gorliwy zakonniku,
Seraficzny ogniu miłości,
Mężu doskonałej czystości,
Męczenniku pragnieniem,
Miłośniku życia ukrytego,
Dla bliźnich się poświęcający,
Kaznodziejo niezmordowany,
Jednający z Bogiem grzeszników,
Sprowadzający do Kościoła z powrotem heretyków,
Łaskawy opiekunie ubogich,
Pocieszycielu chorych i strapionych,
Oddawco rzeczy zgubionych,
Sławny cudotwórco za życia i po śmierci,
Mądrością Bożą napełniony,
Skarbnico Pisma świętego,
Doktorze Ewangeliczny,
Godny Synu Ojca Serafickiego,
Sługo wierny Matki Dziewicy,
Piastunie Dzieciątka Jezus,
Drogi klejnocie Kościoła świętego,
Orędowniku na całym świecie szczególnie czczony,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Antoni
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, któryś świętego Antoniego, Wyznawcę Twego i Doktora doprowadził do wysokiej świętości prosimy, abyśmy za jego przyczyną tu na ziemi stale postępowali w miłości ku Tobie, a kiedyś w wieczności z Tobą na zawsze złączyć się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 02:20 UT,
zachód słońca 18:58 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 183 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 182 dni
Imieniny obchodzą:
Jagoda, Urban, Maria, Karina, Serafin
Twoje IP: 3.238.24.209
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018

Litanie do św. Antoniego


Litania I
Litania II
Litania III
Litania IV

Uwaga.
W litanii II (słowa pogrubione w nawiasach) są do wyboru w zależności od wersji litanii
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II