38.jpg

Winnica 26 lipca 2016 roku.

38. Owoce Słowa Bożego

Dlaczego tak bardzo mamy się koncentrować na Bożym Słowie? Dlaczego ma być Ono obecne w naszym życiu. Dlaczego jest to takie ważne?

Zwróćmy uwagę na trzy rzeczy:

Słowo Boże daje nam Boże prowadzenie

Słowo Boże daje nam Bożą moc

Słowo Boże rodzi w nas wiarę

Omawiając poszczególne punkty wskażemy na odpowiednie miejsca Biblii. Niech Slowo Boże tłumaczy same siebie.


Ad 1. Boże prowadzenie

Nie jedynym, ale ważnym elementem Jezusowej działalności było nauczanie zasad życia. Jezus nie tylko przypomniał istniejące Prawo, które Bóg dał ludzkości, ale w sposób właściwy je wypełnił i udoskonalił.


Z jednej strony podkreślił obowiązujący i niezmienny charakter przykazań: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (Mt 5,17-19)


Z drugiej zaś strony wezwał do czegoś więcej i podniósł poprzeczkę: Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. (Mt 5,20-22)


Jednocześnie pokazał właściwą perspektywę i klucz do interpretacji całego prawa: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On [Jezus] mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,36-40)


To jednak nie wszystko. Jezus jest rzeczywiście prawdziwym nauczycielem życia, ale jednocześnie kimś więcej. Gdybyśmy widzieli w Jezusie jedynie drogowskaz wskazujący precyzyjnie właściwą drogę to tym samym odarlibysmy Go z czegoś istotnego.


Ad 2. Boża moc Słowa

Nasze ludzkie słowo służy głównie do komunikacji, słowem porozumiewamy się z innymi, pouczamy, wymieniamy informację. Czasem to nasze słowo ma moc zranienia kogoś lub pocieszenia, ale nigdy nie będzie to jak Słowo Boga, które stwarza świat, które ma niesamowitą moc.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (J 1,1-3)


W pierwszym opisie stworzenia świata Bóg mówi i tym samym stwarza:

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. (Rdz 1,3)

I to na wieki pozostaje naturą Bożego Słowa – Słowo to ma moc – stwarza coś z niczego a gdy stworzy podtrzymuje w istnieniu.


Izajasz prorokował:

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55,10-11)


Doskonale to rozumiał setnik proszący Jezusa o uzdrowienie swojego sługi:

Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (Mt 8,8)

Gdy otwieramy się na Boże Słowo otwieramy się tym samym na doświadczenie wielorakich przejawów Bożej mocy.


Ad 3. Słowo rodzi wiarę

Najważniejszym owocem Słowa jest wiara. Przyjmowane Słowo stwarza w nas wiarę.

Święty Paweł wyraził to w Liście do Rzymian

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz 10,17)


Cytat ten dotyczy rodzącej się ze Słowa wiary, ale ma walor uniwersalny – zawsze naszą wiarę opieramy na tym co słyszymy. Rzecz w tym do czego przykładamy ucha – czy do Słowa czy też do słowa – plotki, kłamstwa, sensacji, pomówienia, obelgi, fałszu.

Jeśli mamy samych siebie uważać za prawdziwie wierzących to naszą wiarę winniśmy oprzeć na Słowie Bożym. Oczywiście nie chodzi o to, by była to obecność formalna, deklaratywna, ale rzeczywiste otwarcie się na słuchanie i przyjmowanie ziarna Bożego Słowa.


Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. (Mt 7,24-27)


Słuchanie i przyjęcie Słowa rodzi wiarę, która dla naszego życia jest skałą i oparciem.


ks. Zbigniew Paweł Maciejewski


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 05:31 UT,
zachód słońca 16:07 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 56 dzień i 9 tydzień r.
do końca roku pozostało 309 dni
Imieniny obchodzą:
Wiktor, Cezary, Zygfryd
Twoje IP: 3.239.192.241
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II